https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-10952236706

תרומות

העבודה שאנחנו מבצעים לא הייתה אפשרית ללא תמיכתם הנדיבה של התורמים והתומכים שלנו בעולם.

הצטרפו אלינו והפכו לשותפים במשימה שלנו לסייע לקהילות ולאינדיבידואלים בישראל ובעולם, להתאושש מהטראומה ולפתח חוסן נפשי.

תרומות לקואליציה הישראלית לטראומה פטורות ממס בארה"ב ובישראל.

ניתן להעביר תרומות מקוונות באמצעות PayPal או באמצעות israelgives.org על ידי הקשה על הלוגו מטה.